תכנית הדוקטורט

מלגות ופרסי הצטיינות:
תלמידי דוקטורט באוניברסיטת חיפה עשויים לזכות במלגת הצטיינות של הרשות ללימודים מתקדמים, ובמלגת רוטנשטרייך, המוענקת מדי שנה להצעות דוקטורט מצטיינות. ארבע דוקטורנטיות בחוג לתולדות האמנות זכו במלגה היוקרתית בחמש השנים האחרונות: רוני תורן-סבג, ניצן לוין, מיקה בכר וליאת קלרמן.
המדור ללימודים מתקדמים
למלגת רוטנשטרייך


התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני במסלול א’ (עם תזה) בתולדות האמנות או בתחומים רלבנטיים אחרים כמו היסטוריה כללית,
ארכיאולוגיה, ספרות או פילוסופיה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו“ל. התכנית מאפשרת הצטרפות למסלול הישיר לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים, על פי הקריטריונים הקבועים בתקנון הלימודים לתואר שלישי.


תוכנית הלימודים

בתכנית הלימודים קיימים שלושה מסלולים:

      מסלול רגיל

      מסלול ישיר לדוקטורט

      מסלול לימודי מחקר מקדיםהמסלול הרגיל

התוכנית תעניק תואר דוקטור לפילוסופיה.

משך הזמן הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

לקבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה“, יידרשו התלמידים למלא את התנאים הבאים:תנאי הקבלה

הדרישות העיקריות הן:

1.   ממוצע 86 לפחות בלימודי המ“א ו–90 בתזה.

2.   שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית של המ“א.

3.   התקשרות והסכמה בכתב של מדריך עבודת הד“ר.

4.   הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מדריך עבודת הד“ר המיועד.קורסי לימוד

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בהשתתפות חובה בסמינר מחקר בהיקף של 2 שש“ס.

במסגרת הקורס, הסטודנטים יידרשו להציג את מחקר הדוקטורט. הצגת העבודה תלווה בדיון.

סטודנטים שאינם בוגרי חוגים לתולדות האמנות, יוכלו להגיש מועמדות ללימודי מחקר מקדים (ראה סעיף 3), שם יבצעו השלמות בהתאם לתכנית שתיקבע להם על ידי המדריך. ועדת הדוקטורט החוגית תאשר את התוכנית והיקפה.

שאר הלימודים יקבעו בכתב על ידי מדריך עבודת הד“ר בזמן ההתקשרות.הצעת המחקר ואישורה

עם תחילת הלימודים יהיה התלמיד במעמד של תלמיד מחקר שלב א’.

במהלך השנה הראשונה יגיש התלמיד הצעת מחקר מפורטת בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית. הצעת המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר.

הצעת המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינריון המחקר החוגי.

הצעת המחקר תיבדק על–ידי קורא/קוראים חיצוניים או הוועדה המלווה (במידה והוקמה), ותאושר ע“י הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. לאחר אישורה יעבור המגיש למעמד של תלמידי מחקר שלב ב’.

ביצוע המחקר ודו“ח התקדמות

בראשית כל שנת לימודים כל תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים או הוועדה המלווה (במידה והוקמה) לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אל הדו“ח אפשר לצרף כתבי יד שנשלחו לפרסום במידה וקיימים.הגשת עבודת ד“ר לשיפוט

עד תום 4 שנות לימוד, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

(1)  חיבור רגיל, אשר לא יעלה על יותר מ–350 עמודים (לא כולל נספחים).

(2)  3 מאמרים מדעיים לפחות שהתקבלו לפרסום או פורסמו באנגלית, בכתבי עת מקצועיים ושפיטים. המאמרים חייבים להיות בעלי תרומה משמעותית לתחום המחקר. ככלל, תרומתו של התלמיד לעבודה תבוא לידי ביטוי בהיותו ראשון ברשימת המחברים. במקרים מיוחדים תאשר הוועדה בקשה מנומקת של מדריך עבודת הד“ר לכלול בעבודה מאמר אחד בו מופיע התלמיד כמחבר לא ראשון.  המאמרים יהוו פרקים בעבודת הדוקטורט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי. 

תוצאות מחקרי הדוקטורט יוצגו על–ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית.שיפוט עבודת הד“ר

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט  ובצרוף שמות של ארבעה-חמישה חברי סגל אקדמי המורשים לשפוט עבודת הדוקטור, אשר אינם נמנים על חברי הסגל של אוניברסיטת חיפה


מסלול ישיר לדוקטורט

תולדות האמנות ישיר לדוקטורט, כולל תואר מוסמך

111315-22-02

על פי תקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים, מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף ללימודי דוקטורט ושהם נראים מועמדים ראויים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה

—  ציון 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו“ל.

—  שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.

—  התקשרות והסכמה בכתב של מדריך לעבודת הד“ר.

—  הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי מדריך עבודת הד“ר המיועד או הוועדה המלווה (במידה והוקמה) ותאושר ע“י הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.מבנה הלימודים

השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש“ס לפחות ברמת מ“א, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.

הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות  הסמינריוניות.

תנאי מעבר משנה א’ לשנה ב’ הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש“ס לפחות, סיומם בציון  משוקלל של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב’, במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט, לאחר אישור ההצעה, הוא שלוש שנים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט  לעיל.מסלול לימודי מחקר מקדים

111350-22-01

מועמד המבקש להירשם למסלול לימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר “מוסמך“ ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייב למלא את התנאים הבאים:

—  אישור בכתב ממנחה שמסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

—  השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה).

—  עמידה בתכנית לימודים שתוטל עליו ע“י הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול הינו שנה אחת בלבד.

השלמת הלימודים במסלול זה אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי, המועמד יגיש את מועמדותו כמקובל למסלול הרגיל.


טפסים:
הנחיות להגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי בחוג לאמנות ,המדור לתולדות האמנות
הסכמת הנחייה לתואר שלישי
קווים מנחים לכתיבת הצהרת הכוונות לעבודת הדוקטורט במסגרת החוג לאמנות, המדור לתולדות האמנות
טופס פרטים אישיים
קווים מנחים להגשת הצעת מחקר לוועדת התואר השלישי
קורות חיים - אנגלית
קורות חיים - עברית