תנאי הקבלה
למסלול דו-חוגי: עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג
למסלול חד-חוגי: רשאים לפנות תלמידים שהשיגו ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי החוג בשנה א'. ההחלטה הסופית תתקבל על-ידי ועדת הקבלה .של החוגמבנה הלימודים במסלול החד-חוגי

מבנה הלימודים במסלול החדחוגי: (111102-22-01)

קורסים בהיקף של 120 נ"ז:

פירוט 120 נקודות הזכות במסלול חד חוגי:

1)        4 מבואות כמפורט במסלול הדו חוגי (16 נ"ז)

2)        2 תרגילים, אחד מתוקשב של בי"ס להיסטוריה (אוריינות מידע), והשני תרגיל ניתוח יצירות (4 נ"ז).

3)        קורס היסטוריה עולמית של בי"ס להיסטוריה או קורס דרך הרוח (4 נ"ז)

4)        5 ש"מ (10 נ"ז)

5)       4 שו"ת: בתקופות שונות (20 נ"ז).

6)        3 סמינרים: בשתי תקופות שונות (18 נ"ז).

7)        לימודי בחירה: 12 נ"ז

8)          מקבצים (36 נ"ז): מתוך השיעורים הניתנים בחוגים אחרים, ירכיב התלמיד 2-3 מקבצי לימוד בחוגים שונים, ובערך כולל של 36 נ"ז. על מקבץ אחד לפחות לכלול פרוסמינריון. מומלץ מקבץ כזה בהיסטוריה כללית באחת התקופות בהן לומד התלמיד שו"ת בחוג. כמו–כן מומלץ מקבץ ביצירה, וזאת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של מדור יצירה. מקבץ אחר יכול לכלול מבחר שיעורים מחוגים שונים (כגון: ארכיאולוגיה, פילוסופיה וספרות) הנוגעים להיבטים אחרים של תרבות הארצות והתקופות השונות הנלמדות בחוג. מקבץ זה יכול גם לכלול שפה זרה נוספת ברמת מתחילים.
 
סדר הלימודים
הרישום לקורסים עבור תלמידי המסלול הדו-חוגי מתבצע באמצעות רישום ממוחשב. תלמידי המסלול החד-חוגי מוזמנים לייעוץ ורישום במזכירות החוג.
 
תכנית וסדר לימודים
המשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבע על-פי הכללים הבאים:
1. ציון עובר בכל הקורסים בחוג לתולדות האמנות הוא 60.
2. ניתן להירשם לקורס מתקדם (דרג 2, 3) אך ורק אם יש לתלמיד ציון עובר בכל קורסי הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.
3. תלמיד צריך ללמוד את המבואות  והתרגילים בשנה א'. תלמיד שלא למד/לא השלים או לא עבר בציון עובר את המבואות ו/או התרגילים בשנה א', חייב להשלימם בשנה ב'. 
4. אך ורק תלמידי שנה ב' ו-ג' רשאים להירשם לשו"ת. תלמיד יוכל להירשם לשו"ת בתקופה מסוימת אך ורק אם יש לו ציון עובר בקורסים הבאים: מבוא באותה תקופה, תרגיל בניתוח יצירות ואוריינות מחשב.

תלמידי תולדות האמנות המועידים עצמם להוראת האמנות חייבים ללמוד את הקורסים הבאים באמנות יצירה:
 
1. רישום א' (שנתי) 4 שש"ס 2 נ'
2. ציור א' (שנתי) 8 שש"ס 4 נ'
3. פיסול א' (שנתי) 8 שש"ס 4 נ'
סה"כ (10 שש"ס אקדמי=) 20 שש"ס 10 נ'
 
הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ-70 בכל שיעור.