תנאי הקבלה
למסלול דו-חוגי: עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג
למסלול חד-חוגי: רשאים לפנות תלמידים שהשיגו ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי החוג בשנה א'. ההחלטה הסופית תתקבל על-ידי ועדת הקבלה של החוג
 
מבנה הלימודים במסלול הדו–חוגי (111101-22-01) לא כולל "פסיכודאלי")

קורסים בהיקף של 50 נ"ז (פלוס 10 נ"ז בחירה מחוץ לחוג רק במסלול דו חוגי):


1.   4 שיעורי מבואאמנות עתיקה וקלאסית, אמנות ימי–הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית ואמנות האסלאם או קורס חלופי. מטרתם של שיעורי המבוא להקנות לתלמידים מסגרת ראשונית של קורות האמנות בהקשר היסטורי וחברתי (16 נ"ז).

2.   תרגיל ניתוח יצירות: התרגיל מקנה כישורים בסיסיים של לימוד אקדמי עצמאי. במסגרת התרגיל קיימת חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות (2 נ"ז).

3.   2 שו"ת (שיעורותרגיל): לתלמידי דרג 2 (שנה ב'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות בשתי תקופות שונות, לפי בחירת התלמיד. מטרת שיעורים אלה היא להקנות לתלמיד כישורי לימוד עצמאי ברמת מתקדמים. חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות בהיקף שייקבע על ידי המורה (10 נ"ז).

4.   1 סמינריון: לתלמידי דרג 3 (שנה ג'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בתקופה שונה מאלו שנבחרו בקורסי השו"ת (דרג 2). דגש על ניצול כישורי הלימוד העצמאי שנקנו בדרגים המוקדמים. בסמינר תוגש עבודה בהיקף שייקבע על ידי המורה (6 נ"ז).

5.   5ש"מ (שיעורלמתקדמים): בתקופות שונות. הש"מ מוקדשים לנושאים נבחרים במסגרת תקופה זו או אחרת ומיועדים לתלמידי דרג 2 ו–3  שהם שנה ב' ו-ג' (10 נ"ז). ניתן להמיר את אחד הש"מ בקורס נופי ידע שהוא 4 נ"ז (2 נ"ז מתוך ה-4 ייחשבו כשיעור בחירה) .

6.   סיורים: התלמידים חייבים להשתתף בסיורים ובביקורים במוזיאונים, עפ"י קביעת המורים.

7.    תרגיל - אוריינות מידע - קורס מתוקשב (שנה א' ) 2 נ"ז

8.   קורס בחירה בהיקף 4 נ"ז מלימודי אשכולות העשרה

9.   יתר הנקודות (10) להשלמת מכסת 60 הנקודות ייבחרו מבין קורסים בחוג או מחוצה לו. ניתן לשלב בנקודות אלו את חובת דרך הרוח של האוניברסיטה (2 נ"ז בנוסף למבוא להיסטוריה עולמית), או לקחת את חובת דרך הרוח במסגרת החוג האחר לתואר.

תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי
שנה א' (דרג 1)
מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית 4 שש"ס 4 נ"ז
מבוא לאמנות ימי-הביניים 4 שש"ס 4 נ"ז
מבוא לאמנות הרנסנס 4 שש"ס 4 נ"ז
מבוא לאמנות מודרנית 4 שש"ס 4 נ"ז
תרגיל בניתוח יצירות אמנות 2 שש"ס 2 נ"ז
אוריינות מידע (בי"ס להיסטוריה, מתוקשב) 2 שש"ס 2 נ"ז
סה"כ 20 שש"ס 20 נ"ז
 
שנה ב' (דרג 2)
אשכולות העשרה 4 שש"ס 4 נ"ז
2 שו"ת (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 4 נ"ז) 8 שש"ס 10נ"ז
2 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 2 נ"ז) 4 שש"ס 4 נ"ז
סה"כ 16 שש"ס 18 נ"ז
שנה ג' (דרג 2, 3)
1 סמינר (6 נ"ז) 
(סמינר באחת מהתקופות השונה מאלו שנלמדו בשו"ת)
4 שש"ס 6 נ"ז
3 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 2 נ"ז) 6 שש"ס 6 נ"ז
סה"כ  10 שש"ס 12 נ"ז
     
לימודי בחירה- שנים ב-ג 10 שש"ס 10 נ"ז
סה"כ 56 שש"ס 60 נ"ז
תכנית וסדר לימודים
המשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבע על-פי הכללים הבאים:

1. ציון עובר בכל הקורסים בחוג לתולדות האמנות הוא 60.
2. ניתן להירשם לקורס מתקדם (דרג 2, 3) אך ורק אם יש לתלמיד ציון עובר בכל קורסי הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.
3. תלמיד צריך ללמוד את המבואות ) והתרגילים בשנה א'. תלמיד שלא למד/לא השלים או לא עבר בציון עובר את המבואות ו/או התרגילים בשנה א', חייב להשלימם בשנה ב'. תלמיד שנה א' רשאי ללמוד מקסימום 20 נ' 
4. אך ורק תלמידי שנה ב' ו-ג' רשאים להירשם לש"ת. 
5. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': ציון עובר בכל המבואות שני תרגילים, וש"ת אחד לפחות.
6. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ. העבודות תוגשנה למזכירות החוג.
9. החוג לתולדות האמנות שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד, שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו לעיל.
כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כנסיה לקורסים בדרג 3.