תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות
המועמדים יידרשו לעמוד בקורס "ניתוח יצירות" שישמש כמבחן קבלה חוגי וכן עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה
לתכנית פסיכודאלי רמת אנגלית נדרשת – בסיסי לפחות (החל משנה"ל תשפ"ג) וכן עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה

תנאי קבלה לבעלי פסיכומטרי ותעודת בגרות
למסלול דו-חוגי: עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
למסלול חד-חוגי: רשאים לפנות תלמידים שהשיגו ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי החוג בשנה א'. ההחלטה הסופית תתקבל על-ידי ועדת הקבלה של החוג מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי
קורסים בהיקף 49 נ':
א. 4 שיעורי מבוא: אמנות עתיקה וקלאסית, אמנות ימי-הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית. מטרתם של שיעורי המבוא להקנות לתלמידים מסגרת ראשונית של קורות האמנות על רקע היסטורי וחברתי.
ב. 2 תרגילים: התרגילים מקנים כישורים בסיסיים של לימוד אקדמי עצמאי. במסגרת התרגילים קיימת חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות.
ג. 2 שו"ת (שיעור ותרגיל): לתלמידי דרג 2 (שנה ב'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בתקופה שונה, לפי בחירת התלמיד. מטרת קורסים אלה להקנות לתלמיד כישורי לימוד עצמאי ברמת מתקדמים. חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות בהיקף שייקבע על ידי המורה.
ד. 1 סמינר: לתלמידי דרג 3 (שנה ג'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בתקופה שונה מאלו שנבחרו בקורסי השו"ת (דרג 2). דגש על ניצול כישורי הלימוד העצמאי שנקנו בדרגים המוקדמים. בסמינר תוגש עבודה בהיקף שייקבע על ידי המורה.
ה. 5 ש"מ (שיעורים למתקדמים): בתקופות שונות. הש"מ עוסקים בנושאים נבחרים במסגרת תקופה זו או אחרת ומיועדים לתלמידי דרג 2 ו-3 (שנה ב' ו-ג').
ו. שיעורי בחירה להשלמת 60 נ"ז כולל אשכולות ידע
ח. סיורים: התלמידים חייבים להשתתף בסיורים ובביקורים במוזיאונים, עפ"י קביעת המורים.

מבנה הלימודים במסלול החד-חוגי 

קורסים בהיקף 120 נ':
בנוסף על הלימודים במסלול הדו-חוגי, חייב התלמיד בשיעורים נוספים כדלקמן:
ט. 2 שו"ת: בתקופות שונות (בנוסף לאלה שבסעיף ג'). סה"כ 4 ש"ת, אחד בכל תקופה.
יא. 3 סמינרים: בשלוש תקופות שונות 
יב. שפה זרה: תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להמשיך בלימודי אותה שפה זרה שנייה, בה החלו בדרג 1 או 2, ברמת מתקדמים – בהיקף 8 שש"ס (2 סמסטרים).
יג. מקבצים: מתוך השיעורים הניתנים בחוגים אחרים, ירכיב התלמיד 2-3 מקבצי לימוד בחוגים שונים, ובערך כולל של 47 נ"ז. על מקבץ אחד לפחות לכלול פרוסמינריון. מומלץ מקבץ כזה בהיסטוריה כללית באחת התקופות בהן לומד התלמיד ש"ת בחוג. כמו-כן מומלץ מקבץ ביצירה, וזאת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של מדור יצירה. מקבץ אחר יכול לכלול מבחר שיעורים מחוגים שונים (כגון: ארכיאולוגיה, פילוסופיה וספרות) הנוגעים להיבטים אחרים של תרבות הארצות והתקופות השונות הנלמדות בחוג. מקבץ זה יכול גם לכלול שפה זרה נוספת ברמת מתחילים.תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי

הרישום לקורסים, עבור תלמידי המסלול הדו-חוגי, מתבצע באמצעות רישום ממוחשב. תלמידי המסלול החד-חוגי מוזמנים לייעוץ ורישום במזכירות החוג.תכנית וסדר לימודים המשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבעים על-פי הכללים הבאים:
1. ציון עובר בכל הקורסים בחוג לתולדות האמנות הוא 60.
2. ניתן להירשם לקורס מתקדם (דרג 2, 3) אך ורק אם יש לתלמיד ציון עובר בכל קורסי הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.
3. תלמיד צריך ללמוד את המבואות והתרגילים בשנה א'. תלמיד שלא למד/לא השלים או לא עבר בציון עובר את המבואות ו/או התרגילים בשנה א', חייב להשלימם בשנה ב'. 
4. אך ורק תלמידי שנה ב' ו-ג' רשאים להירשם לש"ת. תלמיד יוכל להירשם לש"ת בתקופה מסוימת אך ורק אם יש לו ציון עובר בקורסים הבאים: מבוא באותה תקופה,
תרגיל ניתוח יצירות
5. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': ציון עובר בכל המבואות,  שלושה תרגילים, וש"ת אחד לפחות.
6. אך ורק תלמידים שעמדו בתנאי המעבר משנה ב' לשנה ג' רשאים להירשם לסמינר.
7. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ. העבודות תוגשנה למזכירות החוג.
9. כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3.