הלימודים לתואר שני בתולדות האמנות
יו"ר הועדה לתארים מתקדמים: ד"ר נסים גל


מסלול א': כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

מסלול ב': כולל  בחינת גמר בתום שנתיים של לימודים, ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית.

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמיד כלים להתמחות ולמחקר בתחום נבחר בתולדות האמנות ולהרחיב ידע בתחומים נלווים בחוג ומחוצה לו.

אשכולות לבחירה: אמנות העת העתיקה, אמנות ימי הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית, תולדות הארכיטקטורה.

מסלול לתואר שני באוצרות בשני המסלולים, עם וללא תזה.
 
מלגות ופרסי הצטיינות:
מלגות המדור ללימודים מתקדמים

במקרים מיוחדים החוג לתולדות האמנות מעניק פרסי הצטיינות לסטודנטים לתואר השני.


משך הלימודים

על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר.

במסלול א' יגיש התלמיד את עבודת הגמר המחקרית לשיפוט, לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים.

מבנה הלימודים

לתכנית הלימודים ארבעה מרכיבים עיקריים:

1.   שיעורי חובה מתודולוגיים: מכוונים למעבר מונחה מחקירה עובדתית וניתוח ממצאים לסינתזה תיאורטית.

2.   שיעורי בחירה בתולדות האמנות: תוך הדגשת האשכול הנבחר.

3.   שיעורי בחירה משלימים מחוגים אחרים: בדרג 3 ומעלה, בנושאים רלוונטיים לאשכול הנבחר.

4.   לימודי עזר: שפה זרה נבחרת על–פי האשכול הנבחר. לימודי העזר אינם נחשבים במניין השעות לתואר.


תנאי קבלה

1.   תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בתחום תולדות האמנות בציון 80 לפחות, ובחוג השני 76 לפחות.

2.   מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

4.   ניתן לעבור ממסלול א' למסלול ב' ולהיפך, בתנאי שהסטודנט מצהיר בכתב על כוונתו לעבור מסלול ליו"ר הועדה לתארים מתקדמים ולמזכירות החוג עד לסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. בכל מקרה, הועדה לתארים מתקדמים תאשר לימודים במסלול א' על-פי הישגי התלמיד בשנת לימודיו הראשונה.

5.   החוג אינו מתחייב לקבל את כל מי שעומד בתנאי הקבלה.

 
לימודי השלמה לקראת לימודי התואר השני                          

(111150-22-01)

הועדה לתארים מתקדמים של החוג לתולדות האמנות תקבע לכל תלמיד את מערכת לימודי ההשלמה, בכפוף לתקנון לימודי התואר השני,
ובהתאם ללימודים האקדמיים של התלמיד בתואר הראשון.

בוגרי חוגים אחרים ובוגרי יצירה במסלול דו-חוגי בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד, ידרשו לידע בתולדות האמנות
ברמת ב"א הכולל: 2 מבואות, 1 תרגיל ו-1 סמינר. משך לימודי ההשלמה לא יותר משנה.

הועדה לתארים מתקדמים של החוג לתולדות האמנות אינה מתחייבת לקבל ללימודים מן המניין תלמידים שנרשמו ללימודי השלמות.


מסלול א': מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) (111201-22-01)

משך הלימודים כולל הגשת עבודת תזה הוא עד 3 שנים.

מבנה והיקף הלימודים
היקף הלימודים הוא 36 שש"ס
 


                סוג הקורס                                             שעות

1              פרשנות מתודולגיה ואוצרות                          4  שעות שבועיות סמסטריאליות

1              מתודולוגיה: יצירות אמנות                            2  שעות שבועיות סמסטריאליות

1              אותנטיקציה, ייחוס וקיטלוג יצירות אמנות        2  שעות שבועיות סמסטריאליות

2              סמינר אשכול                                             8  שעות שבועיות סמסטריאליות

1              סמינר אשכול אחר                                      4  שעות שבועיות סמסטריאליות

2              *פורום מחלקתי                                          4  שעות שבועיות סמסטריאליות

                **לימודים משלימים                                     4  שעות שבועיות סמסטריאליות

                עבודה מחקרית (תזה)                                 6  שעות שבועיות סמסטריאליות

                סך-הכל                                                   36 שעות שבועיות סמסטריאליות


שפות זרות

לימודי שפה זרה בהתאם לשיקול מנחה התזה. הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תוכל להכיר במחצית מלימודי השפה הזרה כקורסי בחירה בתכנית הלימודים של התלמיד

(*) הפורום המחלקתי מתחלק לשניים: בשנה א' הסמינר ייערך בסמסטר א' במועדים שיפורסמו מראש, ומטרתו בחירת נושא לתזה; בשנה ב' הסמינר ייערך בסמסטר ב' במועדים שייקבעו מראש ומטרתו הצגת הצעת המחקר או התיזה במהלך כתיבתם.

 (**) לימודים משלימים

שיעורים בדרג 3 עד 5 מהחוג לתולדות האמנות, מתכנית תרבות הקולנוע או מחוגים אחרים באוניברסיטה בהיקף של 6 שש"ס. חובה ללמוד 2 שש"ס לפחות, מתוך 6 שש"ס, במסגרת החוג לתולדות האמנות (בתחום אחר מאשכול הבחירה), וכל זאת באישור יו"ר הועדה לתארים מתקדמים של החוג.

השתתפות באירועים אקדמיים (ללא שש"ס)

על התלמיד לנכוח ב 8 אירועים אקדמיים של ביה"ס להיסטוריה במשך שנתיים. האירועים כוללים הרצאות אורח, ימי עיון, כנסים וסמינרים חוגיים.עבודות ובחינות

1.   עבודות סמינריוניות: התלמיד חייב בשתי עבודות כתובות בהיקף סמינריוני, לבחירתו מבין הסמינרים בהם השתתף.

2.   ציוני קורסים: בכל קורס יינתן ציון על פי דרישות הקורס.

3    עבודת גמר מחקרית (תזה): לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודים, יחליט התלמיד בהתייעצות עם המנחה, על נושא עבודת הגמר המחקרית. ההצעה לעבודת הגמר תובא לאישור הועדה לתארים מתקדמים של החוג. היקף העבודה הכתובה לא יעלה על 20,000 מילים, שהם כ–80 עמוד (מלבד ביבליוגרפיה, תמונות וכדו'). העבודה תוגש לחוג לשיפוט, לאחר אישור המנחה.
ההתקשרות עם המנחה, הכתיבה, ההגשה והשיפוט של עבודת הגמר יהיו ע"פ הנוהל הקיים בתקנון לימודי התואר השני של האוניברסיטה.


שקלול הציונים

עבודת גמר (תזה)                    40% 

עבודות סמינריוניות                30%   

לימודי החוג האחרים                 20%

לימודים משלימים                    10%

דברי הסבר בנושא הצעת המחקר לתזה


מסלול ב': מסלול עם בחינת גמר (111202-22-01)

משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.

**מבנה והיקף הלימודים

היקף הלימודים הוא 38 שש"ס.
א. בחוג לתולדות האמנות — 28 שש"ס
ב. לימודים משלימים — 10 שש"ס


**תלמיד במסלול ב' פטור מחובת שפה זרה שנייה.

בסוף לימודיהם, חייבים התלמידים במסלול זה, בבחינת גמר (במקום כתיבת עבודת גמר מחקרית).

מבנה והיקף הלימודים

                 

 (*) לימודים משלימים
שיעורים בדרג 3 עד 5 מהחוג לתולדות האמנות או מחוגים אחרים באוניברסיטה בהיקף של 10 שש"ס. חובה ללמוד 4 שש"ס לפחות, מתוך 10 שש"ס, במסגרת החוג לתולדות האמנות (בתחום אחר מתחום ההתמחות), וכל זאת באישור יו"ר הועדה לתארים מתקדמים החוגית.

עבודות ובחינות
עבודות סמינריוניות: התלמיד חייב בשלוש עבודות בהיקף סמינריוני וחובת שמיעה בסמינריון נוסף.

שקלול הציונים

בחינת גמר                                       30%

3 עבודות סמינריוניות                           40%

שיעורים אחרים ולימודי השלמה             30%

              סוג הקורס                                מעמד       שעות

1              פרשנות מתודולגיה ואוצרות                         4 שעות שבועיות סמסטריאליות

1              מתודולוגיה: יצירות אמנות                           2 שעות שבועיות סמסטריאליות

1              אותנטיקציה, ייחוס וקיטלוג יצירות אמנות       2 שעות שבועיות סמסטריאליות

2              סמינר אשכול                                            8 שעות שבועיות סמסטריאליות

2              סמינר אשכול אחר                                     8 שעות שבועיות סמסטריאליות

2              שיעורים מתקדמים                                     4 שעות שבועיות סמסטריאליות

2              *פורום מחלקתי                                         4  שעות שבועיות סמסטריאליות

                **לימודים משלימים                                    6  שעות שבועיות סמסטריאליות

                סך-הכל                                                   38  שעות שבועיות סמסטריאליות

מסלול מואץ למ"א

1. המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול א - תזה) ולמועמדים המעוניינים במסלול ללא תזה
(מסלול ב)
2. המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של 90  לפחות
3.תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני )ולא יותר מ- 12 שש"ס).
במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני
4. במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון
5.התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת במהלך שנה ג' והשיג בה ציון של 90 לפחות.
6. התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי", במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א
7. על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'.
8.במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על-ידי החוג.