top heb

מידע לסטודנט

כללי טפסים
מערכת לשנה"ל תש"פ - תואר ראשון שנה א - תכנית פסיכודאלי טופס הגשת עבודות 
מערכת לשנה"ל תש"פ שנה א - תכנית רגילה טופס בקשת הארכת לימודים – מ"א
 מערכת לשנה"ל תש"פ - שנים מתקדמות
מערכת לשנה"ל תש"פ- מ"א  
מספרי חדרים סמסטר א תש"פ (יפורסם בקרוב)  

 

ציונים ניתן לראות תחת הכפתור- ציונים
מידע על בחינות, ביטולי שיעורים ועוד ניתן למצוא באתר האינטרנט של האוניברסיטה: בעמוד הראשי תחת תפריט סטודנטים בחר מידע ושירותים לסטודנט. שם יש גם פירוט של האופן בו ניתן לקבל מידע זה גם ישירות לטלפון הנייד.
המדור לתולדות אמנות מקיים פורום סטודנטים בו ניתן לפנות לסטודנטים מן המניין ולמרצים בשאלות קולקטיביות ואישיות, למצוא עדכונים שוטפים בנושאים מגוונים: הזמנות לתערוכות, 
ימי עיון וכנסים, מלגות שונות המוצעות לקהל הסטודנטים, הודעות שוטפות של החוג בדבר ביטולי שיעורים, בחינות, שעות קבלה של מרצים ועוד, למלא טפסים שוטפים הדרושים 
לתקשורת בין החוג והסטודנטים.

אופן הגשת עבודות בחוג
תרגילים ועבודות סמינריוניות יוגשו בעותק אחד בלבד. יש להגיש את העבודות במזכירות החוג בשעות הקבלה או בתיבת הדואר שבצמוד למזכירות בצירוף "טופס הגשת עבודות" (ראה למטה).
סטודנט שלמד בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח. סטודנט שלמד בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ.
אנא בואו לקחת עבודות (תרגילים, סמינרים ומבחני בית) הנמצאות בחוג. עבודות שלא תילקחנה נאלץ למסרן לגריסה.