top heb

מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

 

תנאי קבלה תואר ראשון, תשפ"א 2020-2021 עדכון בשל משבר הקורונה

אנו מקבלים מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה הרגילים כפי שפורסמו עם תחילת ההרשמה לשנה"ל תשפ"א, בינואר 2020
תנאי הקבלה של אוניברסיטת חיפה, גם בתקופה זאת, כוללים עמידה ברמת אנגלית הנדרשת וברמת עברית 
למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאיננה עברית כנדרש על-ידי האוניברסיטה והחוגים. 
מידע על מבחני סיווג באנגלית ועברית, שיערכו באוניברסיטת חיפהיפורסם בהמשך.

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות
המועמדים יידרשו לעמוד בקורס "אוריינות מידע" שישמש כמבחן קבלה חוגי
לתכנית פסיכודאלי רמת אנגלית נדרשת – מתקדמים א' לפחות

 

תנאי הקבלה
למסלול דו-חוגי: עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
למסלול חד-חוגי: רשאים לפנות תלמידים שהשיגו ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי החוג בשנה א'. ההחלטה הסופית תתקבל על-ידי ועדת הקבלה של החוגמבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי
קורסים בהיקף 49 נ':
א. 5 שיעורי מבוא: אמנות עתיקה וקלאסית, אמנות ימי-הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית ואמנות האסלאם. מטרתם של שיעורי המבוא להקנות לתלמידים מסגרת ראשונית של קורות האמנות על רקע היסטורי וחברתי.
ב. 2 תרגילים: התרגילים מקנים כישורים בסיסיים של לימוד אקדמי עצמאי. במסגרת התרגילים קיימת חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות.
ג. 2 שו"ת (שיעור ותרגיל): לתלמידי דרג 2 (שנה ב'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בתקופה שונה, לפי בחירת התלמיד. מטרת קורסים אלה להקנות לתלמיד כישורי לימוד עצמאי ברמת מתקדמים. חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות בהיקף שייקבע על ידי המורה.
ד. 1 סמינר: לתלמידי דרג 3 (שנה ג'), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בתקופה שונה מאלו שנבחרו בקורסי השו"ת (דרג 2). דגש על ניצול כישורי הלימוד העצמאי שנקנו בדרגים המוקדמים. בסמינר תוגש עבודה בהיקף שייקבע על ידי המורה.
ה. 5 ש"מ (שיעורים למתקדמים): בתקופות שונות. הש"מ עוסקים בנושאים נבחרים במסגרת תקופה זו או אחרת ומיועדים לתלמידי דרג 2 ו-3 (שנה ב' ו-ג').
ו. סדנה: לתלמידי דרג 2 (שנה ב'), הכרת חומרים וטכניקות.
ז. שפה זרה: כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3.
שפה זרה שנייה, מבין: צרפתית, גרמנית – רמה א', בהיקף של 8 שש"ס (4 שש"ס בכל סמסטר), במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר.
ח. סיורים: התלמידים חייבים להשתתף בסיורים ובביקורים במוזיאונים, עפ"י קביעת המורים.
ט. היסטוריה עולמית 
י. יתר הנקודות (4) להשלמת מכסת 60 הנקודות ייבחרו מבין קורסים בדרג 1 או 2 בחוגים להיסטוריה, ארכיאולוגיה, מקרא וספרות. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לאשר גם לימודים מחוגים אחרים, ובכל מקרה כאלה שאינם מהחוג השני ללימודים.

מבנה הלימודים במסלול החד-חוגי 

קורסים בהיקף 120 נ':
בנוסף על הלימודים במסלול הדו-חוגי, חייב התלמיד בשיעורים נוספים כדלקמן:
ט. 2 שו"ת: בתקופות שונות (בנוסף לאלה שבסעיף ג'). סה"כ 4 ש"ת, אחד בכל תקופה.
יא. 3 סמינרים: בשלוש תקופות שונות 
יב. שפה זרה: תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להמשיך בלימודי אותה שפה זרה שנייה, בה החלו בדרג 1 או 2, ברמת מתקדמים – בהיקף 8 שש"ס (2 סמסטרים).
יג. מקבצים: מתוך השיעורים הניתנים בחוגים אחרים, ירכיב התלמיד 2-3 מקבצי לימוד בחוגים שונים, ובערך כולל של 47 נ"ז. על מקבץ אחד לפחות לכלול פרוסמינריון. מומלץ מקבץ כזה בהיסטוריה כללית באחת התקופות בהן לומד התלמיד ש"ת בחוג. כמו-כן מומלץ מקבץ ביצירה, וזאת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של מדור יצירה. מקבץ אחר יכול לכלול מבחר שיעורים מחוגים שונים (כגון: ארכיאולוגיה, פילוסופיה וספרות) הנוגעים להיבטים אחרים של תרבות הארצות והתקופות השונות הנלמדות בחוג. מקבץ זה יכול גם לכלול שפה זרה נוספת ברמת מתחילים.תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי
שנה א' (דרג 1)

מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית 4 שש"ס 3 נ'
מבוא לאמנות ימי-הביניים 4 שש"ס 3 נ'
מבוא לאמנות הרנסנס 4 שש"ס 3 נ'
מבוא לאמנות מודרנית 4 שש"ס 3 נ'
אוריינות מחשב 2 שש"ס 2 נ'
תרגיל בניתוח יצירות אמנות 2 שש"ס 2 נ'
סה"כ 20 שש"ס 16 נ'

שנה ב' (דרג 2)

מבוא לאמנות האסלאם 4 שש"ס 3 נ'
2 שו"ת (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 4 נ') 8 שש"ס 8 נ'
2 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ') 4 שש"ס 6 נ'
סדנה להכרת חומרים וטכניקות 2 שש"ס 2 נ'
סה"כ 18 שש"ס 19 נ'

שפה זרה שנייה

צרפתית או גרמנית (רמה א')
במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר
8 שש"ס 2 נ'
סה"כ 8 שש"ס 2 נ'

שנה ג' (דרג 2, 3)

1 סמינר (6 נ"ז) 
(סמינר באחת מהתקופות השונה מאלו שנלמדו בשו"ת)
4 שש"ס 6 נ'
היסטוריה עולמית 4 שש"ס 4 נ'
3 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ') 6 שש"ס 9 נ'
סה"כ 14 שש"ס 19 נ'
סה"כ 60 שש"ס 56 נ'


תכנית הלימודים במסלול החד-חוגישנה א' (דרג 1)
כמו במסלול הדו-חוגי (20 שש"ס, 16 נ')
מומלץ להתחיל את לימודי השפה הזרה כבר בשנה א'שנה ב' (דרג 2)

מבוא לאמנות האסלאם 4 שש"ס 3 נ'
4 שו"ת (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 4 נ' 16 שש"ס 16 נ'
סדנה להכרת חומרים וטכניקות 2 שש"ס 2 נ'
2 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ') 4 שש"ס 6 נ'
שפה זרה (מבין צרפתית, גרמנית ברמה א') 8 שש"ס 2 נ'
סה"כ 34 שש"ס 29 נ'

לימודי מקבצים – כנדרששנה ג' (דרג 2, 3)

3 סמינריונים (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 6 נ') 12 שש"ס 18 נ'
2 ש"מ (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ') 4 שש"ס 6 נ'
שפה זרה (מבין צרפתית, גרמנית ברמה ב') 8 שש"ס 4 נ'
סה"כ 24 שש"ס 28 נ'
סה"כ 78 שש"ס 73 נ'

סדר הלימודים
הרישום לקורסים, עבור תלמידי המסלול הדו-חוגי, מתבצע באמצעות רישום ממוחשב. תלמידי המסלול החד-חוגי מוזמנים לייעוץ ורישום במזכירות החוג.תכנית וסדר לימודים המשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבעים על-פי הכללים הבאים:
1. ציון עובר בכל הקורסים בחוג לתולדות האמנות הוא 60.
2. ניתן להירשם לקורס מתקדם (דרג 2, 3) אך ורק אם יש לתלמיד ציון עובר בכל קורסי הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.
3. תלמיד צריך ללמוד את המבואות (למעט מבוא באמנות האסלאם) והתרגילים בשנה א'. תלמיד שלא למד/לא השלים או לא עבר בציון עובר את המבואות ו/או התרגילים בשנה א', חייב להשלימם בשנה ב'. תלמיד שנה א' רשאי ללמוד מקסימום 20 נ' (18 נ' במסגרת החוג ו-2 נ' במסגרת המחלקה לשפות זרות).
4. אך ורק תלמידי שנה ב' ו-ג' רשאים להירשם לש"ת. תלמיד יוכל להירשם לש"ת בתקופה מסוימת אך ורק אם יש לו ציון עובר בקורסים הבאים: מבוא באותה תקופה, תרגיל תואם תקופה זו ותרגיל ביבליוגרפיה ומחשב.
5. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': ציון עובר בכל המבואות (מלבד אסלאם), שלושה תרגילים, וש"ת אחד לפחות.
6. אך ורק תלמידים שעמדו בתנאי המעבר משנה ב' לשנה ג' רשאים להירשם לסמינר.
7. פיזור תקופות: לא ניתן ללמוד 2 ש"ת מאותה תקופה. לא ניתן ללמוד שני סמינריונים מאותה תקופה. כמו כן, חובה על תלמיד לבחור שני סמינריונים בשתי תקופות שונות מאלה שנלמדו בקרוסי הש"ת. במסגרת הקורסים ש"ת, סמינריון וש"מ חובה לדאוג שבחירת הקורסים תהא בתקופות שונות.
8. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח. תלמיד שלמד סמינר בסמסטר ב', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ. העבודות תוגשנה למזכירות החוג.
9. תלמיד רשאי לסיים את לימודי השפות הזרות בשנתיים הראשונות ללימודיו.החוג לתולדות האמנות שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד, שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו לעיל.חובות כלל אוניברסיטאיות
כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כנסיה לקורסים בדרג 3. כמו כן על התלמיד להשתתף בשיעורי חינוך גופני, בהתאם לדרישות האוניברסיטה.הוראה
תלמידי תולדות האמנות המועידים עצמם להוראת האמנות חייבים ללמוד את הקורסים הבאים באמנות יצירה:

1. רישום א' (שנתי) 4 שש"ס 2 נ'
2. ציור א' (שנתי) 8 שש"ס 4 נ'
3. פיסול א' (שנתי) 8 שש"ס 4 נ'
סה"כ (10 שש"ס אקדמי=) 20 שש"ס 10 נ'

הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ-70 בכל שיעור.