top eng

New programs - master's degree with editing extract

בחוג ללשון העברית קיימים שלושה מסלולים חדשים:

1. משך הלימודים ומבנה הלימודים

משך הלימודים ומבנה הלימודים
הלימודים בתכנית העריכה הלשונית הם לימודי התמחות במסלול ב'. הם נמשכים אפוא שנתיים כמשך הלימודים התקין במסלול ב' בהיקף כולל של 40 שש"ס. הלימודים מרוכזים ביום וחצי בשבוע.

2. מסלול ב' – התמחות בעריכה לשונית:
מסלול ב' – התמחות בעריכה לשונית
א. לימודים במסגרת לימודי המ.א. הרגילים בחוג (20 שש"ס)

שפה שמית עתיקה / שפה יהודית 4 שש"ס
2 סמינריונים 8 שש"ס
1 סמינריון ייעודי לתלמידי תכנית ההתמחות 4 שש"ס
1 קורס בחירה 4 שש"ס

ב. לימודי עריכה לשונית (20 שש"ס)

יסודות העריכה הנורמטיבית 4 שש"ס
6 סדנאות בתוך החוג 12 שש"ס
2 סדנאות מחוץ לחוג 4 שש"ס


ג. בחינת גמר מ"א

במסלול זה נדרש התלמיד להיבחן בחינת גמר בסמינריון הייעודי שבחר ואשר כתב בו עבודה סמינריונית. התלמיד רשאי להיבחן רק לאחר שסיים את כל חובות הקורסים ובכלל זה הגשת על העבודות הסמינריוניות. מועד הבחינה – ינואר, מאי, נובמבר. ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.

ד. הגשת עבודת עריכה לשונית של טקסט עברי
התלמיד יגיש עבודת עריכה לשונית של טקסט עברית (מקורי או מתורגם) בהיקף של 10 עד 20 עמודים לאחד המורים בתכנית העריכה הלשונית. ציון מעבר בעבודה הוא 76.

ה. בחינות בקורסים ובסדנאות
1. התלמיד ייבחן, לפי החלות המרצה, בכתב או בעל-פה או יכתוב עבודה בהיקף מצומצם (רפראט) בכל אחד מהקורסים שהוא משתתף בהם.
2. על התלמיד לכתוב 3 עבודות סמינריוניות, שאחת מהן לפחות תעסוק בחקר הטקסט העברית או בתורת הסגנון והרטוריקה.
3. בסדנאות העריכה התלמיד יגיש עבודה מעשית על אחד הטקסטים שיתבקש לערוך.

ו. שיקלול הציונים
בחינה ועבודת גמר 30%
2 עבודות סמינריוניות 30%
קורסים בחוג ומחוץ לחוג 40%
סה"כ 100%

3. מסלול ג' - תכנית לימודי מ"א בחוג ללשון העברית למורים בעלי תעודת הוראה וותק בהוראת לשון:

מטרת הלימודים
התכנית מבקשת להקנות הכשרה אקדמית מתקדמת בלשון העברית ברמת התואר השני למורים ללשון העברית בעלי תואר ראשון ובעלי תעודת הוראה אוניברסיטאית בלשון עברית. התכנית המיוחדת מיועדת לענות על הצרכים של ציבור המורים ללשון העברית בחטיבה העליונה וכוללת קורסים מתחומים שונים של חקר הלשון העברית, תחומים המקיפים נושאים שהם חלק מתכנית הלימודים בבתי הספר בכלל ובמתכונת הבגרות החדשה בפרט.
התכנית תתרכז ביום הוראה אחד או לכל היותר שני ימי הוראה. 4 שש"ס מתוך לימודי התכנית (מסלול א' ומסלול ב') יינתנו במסגרת מיוחדת של קורס קריאה מודרכת. תלמידי מסלול א בתכנית ימלאו את חובת קורס זה עם מנחה התיזה שלהם בקריאה מודרכת בתחום התיזה.

תלמידי מסלול ב' בתכנית ימלאו חובת קורס זה בקורס מודרך שיינתן על ידי כלל מורי החוג ויעסוק בהשקה שבין תחומי המחקר הלשוני והבלשני הנלמדים ונחקרים בחוג לבין הוראת העברית. תלמידי התכנית יידרשו לכתוב עבודת רפראט בקורס בליווי מורה או מורי הקורס.
נדגיש כי מסלול ב' בתכנית זו אינו כולל את מסלול העריכה.

תנאי קבלה לתכנית

אוכלוסיית היעד
מורים בעלי תעודת הוראה בלשון עברית, ובעלי ותק של למעלה משלוש שנות הוראת לשון במוסד לימודי המוכר על ידי משרד החינוך, ואשר הם בעלי תואר בוגר בלשון עברית.
סף קבלה (ציונים מינימליים בתואר ראשון)
לתכנית יתקבל מי שהוא בוגר החוג ללשון העברית באוניברסיטאות שציונו הסופי (משוקלל) בלשון עברית הוא 80 ומעלה (ציונו בחוג השני הוא 76 ומעלה כנדרש לקבלה למ"א). למסלול א' בתכנית יתקבל מועמד אשר קיבל ציון 85 ומעלה בשתי עבודות סמינריוניות שכתב בחוג ללשון עברית בלימודי התואר הראשון שלו.
הערה בדבר לימודי השלמה
כפי שהוסבר אין תכנית זו מכוונת למי שנזקק ללימודי השלמה (בשל הדסציפלינה הלימודית ממנה בא או בשל ציונים). תנאי בסיום התכנית (זכאות לתואר מ"א):
מסלול א': סיום מוצלח (ציון עובר) של 32 שש"ס לפי מבנה הלימודים שלעיל;
סיום מוצלח של התיזה.
מסלול ב': : סיום מוצלח (ציון עובר) של 36 שש"ס לפי מבנה הלימודים שלעיל ופירוט התכנית שלהלן;
עמידה במבחן גמר כנדרש לסיום חובות מ"א במסלול ב' בחוג. פריסת הלימודים (על פני השבוע ועל פני השנה האקדמית)
התכנית תתרכז ביום הוראה אחד או לכל היותר שני ימי הוראה.
מסלולי הלימודים
מסלול א' (עם תיזה): 32 שש"ס (4 שש"ס מאלה קריאה מודרכת) משך נורמטיבי 3 שנים כולל הגשת תיזה;
מסלול ב' (בלא תיזה): 36 שש"ס (4 שש"ס מאלה קריאה מודרכת) משך נורמטיבי שנתיים כולל גישה למבחני הגמר.

פירוט תכנית הלימודים (מבנה הלימודים)

מסלול א'

א. לימודי חובה:
  קורס חובה למ"א 4 שש"ס
  סמינר מחקר מחלקתי 4 שש"ס
  שפות שמיות / שפות יהודיות 4 שש"ס
ב. לימוד חובה במסלול:
  קורס קריאה מודרכת (מנחה התיזה) 4 שש"ס
ג. לימודי בחירה בחוג:
  2 סמינריונים - 4 שש"ס X 2 = 8 שש"ס
  1 שיעורי בחירה 4 שש"ס
ד. השלמת 4 שש"ס (מדרג 3 ומעלה):
  לפי נושא התיזה שיעורים מחוץ לחוג 4 שש"ס
  או  
  שיעור בחירה נוסף בחוג 4 שש"ס

מסלול ב'

א. לימודי חובה:  
  קורס חובה למ"א 4 שש"ס
  שפות שמיות / שפות יהודיות 4 שש"ס
ב. לימוד חובה במסלול:
  קורס קריאה מודרכת (מורי החוג) 4 שש"ס
ג. לימודי בחירה בחוג:
  3 סמינריונים - 4 שש"ס X 3 = 12 שש"ס
  2 שיעורי בחירה - 4 שש"ס X 2 = 8 שש"ס
ד. לימוד מחוץ לחוג
  שיעור מחוץ לחוג 4 שש"ס

 תוכנית העריכה הלשונית